Projekt rozbudowy domów

Współczesne projekty domów mogą być bardzo precyzyjnie dopasowane do wymagań stawianych przez klientów.  Indywidualne projekty domów to usługa zyskująca coraz większą popularność z powodu wyjątkowych spersonalizowanych cech projektu takich jak specyficzny układ funkcjonalny, oryginalna architektura  budynku czy rozwiązania konstrukcyjno- budowlane. Oprócz nowych projektów domów zapewniamy usługę projekt rozbudowy domu obiektów istniejących znacznie podnosząc walory użytkowe obiektu.

Projektowanie architektoniczno- budowlane to czasochłonny proces, który wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, które w połączeniu z doświadczeniem i praktyką dostarczają klientom usługi projektowe wysokiej jakości.

Analiza

Wnikliwa analiza i omówienie z klientem potrzeb dotyczących planowanej przebudowy. Analiza istniejącego domu, działki i miejscowego planu zagospodarowania.

Koncepcja

Prace koncepcyjne nad projektem domu. Ustalenie głównych zamierzeń architektonicznych i funkcjonalnych.

Projekt

Projekt rozbudowy domu to dokumentacja architektoniczno- budowlana do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych.

Realizacja

Rozpoczęcie procesu budowy domu, weryfikacja przez architekta prowadzonych prac realizacyjnych pod kątem ich zgodności z projektem i jakości.

Na czym polega rozbudowa domu

Punktem startowym w procesie projektowania rozbudowy domu jest rozmowa. Wspólnie ustalamy potrzeby, cele i funkcje jakie ma spełniać  dom. Kolejnymi etapami są:  wizja lokalna w domu i na działce, inwentaryzacja budowlana, ekspertyza techniczna, koncepcja architektoniczna domu, opracowanie projektu budowlanego, projekt techniczny, uzyskanie pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze i szczegółowe.

Indywidualne projekty domów, projekt rozbudowy domu

Proces zaprojektowania domu od podstaw oraz projekt rozbudowy domu można podzielić na poszczególne etapy:

Analiza i oferta na prace projektowe

Proces rozpoczynamy od ustalenia wstępnych założeń dotyczących rozbudowy, jaka jest planowana powierzchnia i w jakim celu planowana jest rozbudowa domu.

Następnie na tej podstawie przedstawiamy ofertę z kosztorysem i zakresem przewidywanych prac i termin realizacji projektu. Koszt wykonania projektu rozbudowy domu  zależy głównie od jego łącznej powierzchni i jest obliczany na podstawie cennika pracowni.

Spotkanie z architektem

Po ustaleniu warunków współpracy przez dwie strony formalizowana jest umowa na wykonanie prac projektowych. Po tym etapie organizowane jest spotkanie  i rozmowa pomiędzy architektem a inwestorem. Spotkanie prowadzi właściciel pracowni  architekt Sebastian Rzymski.

Na spotkaniu ustalane są indywidualne potrzeby i wymagania inwestorów,  ich preferencje względem stylu, aspektów funkcjonalnych domu oraz kwestii rozwiązań materiałowych i technologicznych.

Inwentaryzacja budowlana

Niezależnie od tego czy budynek jednorodzinny posiada dokumentację architektoniczno – budowlaną czy jej nie posiada wymagane jest  szczegółowa inwentaryzacja budowlana istniejącego obiektu.

Jest to absolutną podstawą zarówno do opracowania ekspertyzy technicznej, która określa jak jest ogólny jest stan techniczny budynku i najważniejsze czy spełnia podstawowe wymogi i nadaje się do rozbudowy i wprowadzania zmian konstrukcyjno – budowlanych. Inwentaryzacja jest też niezbędna do wykonania wstępnej koncepcji architektonicznej rozbudowy domu.

Ekspertyza techniczna budynku

Stan techniczny budynku jednorodzinnego, którego planowana jest rozbudowa powinien być przynajmniej dobry. Aby to określić przeprowadza się oględziny domu pod kątem konstrukcyjnym, jego osadzaniu się na fundamentach,  stanu ścian nośnych i występujących naprężeń, oględzin stropów i mniejszych elementów konstrukcyjnych oraz kondycji więźby dachowej itp. Projekt rozbudowy domu związany jest więc także z analizą  jego bieżącego stanu technicznego.

Wszystkie te zadania są wykonywane w ramach ekspertyzy technicznej , którą zazwyczaj wykonuje uprawniony inżynier konstruktor. W opinii technicznej jest podsumowanie, w którym znajduje się  informacja o możliwościach rozbudowy i ogólnych stanie technicznym budynku.

Wizja lokalna na działce

Nieodzownym elementem procesu projektowania architektonicznego jest wizja lokalna architekta na działce. Umożliwia to lepsze poznanie terenu, na którym ma zastać wybudowany dom oraz obszaru wokół działki, kontekstu i klimatu wybranej lokalizacji, uwarunkowań naświetlenia słonecznego itp. Poza wizją lokalną analizowany jest także teren i dostępne dokumenty(np. plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego jeśli taki jest opracowany).

Koncepcja projektowa domu

Koncepcja architektoniczna to najważniejszy etap projektu, który ma zasadniczy wpływ na jego ostateczną formę. Aby rozpocząć ten etap wymagane są od inwestora dokumenty takie jak:  mapa do celów projektowych, wypis z planu zagospodarowania –  miejscowego planu (MPZP), warunki zasilania itp.

Dysponując kompletem wyżej wymienionych dokumentów oraz  wytycznymi i założeniami ustalonymi na spotkaniu inwestor-architekt, wizji lokalnej na działce powstaje koncepcja architektoniczna rozbudowy projektu domu. W skład jej wchodzą rzuty poziomie budynku, charakterystyczne przekroje oraz wizualizacje komputerowe 3d prezentujące architekturę budynku jednorodzinnego.

Na tym etapie projekt rozbudowy domu jest doprecyzowywany poprzez rozmowy, konsultacje, uszczegółowienia, oraz ewentualne poprawki i zmiany, tak by finalnie stworzyć projekt domu zadowalający dwie strony.

Opracowanie projektu budowlanego

Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu koncepcji architektonicznej następuje kolejny etap projektu czyli projekt  architektoniczno – budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych.

Po zamknięciu koncepcji jako całości dzieła następuje uszczegóławianie projektu pod kątem rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych i materiałowych, funkcjonalnych oraz rozwiązań wymaganych instalacji tj.: (instalacji elektrycznych  – oświetlenie, zasilanie, wentylacji budynku, instalacji wod-kan, instalaccji c.o. , instalacji sanitarnych , dodatkowych jak klimatyzacja itp).

Wszystkie te elementy projektu są zaplanowane i opisane w dokumentacji.  Tak opracowany projekt rozbudowy domu składany jest do właściwej jednostki administracji architektonicznej – Urzędu Miasta lub Starostwa.

Projekt techniczny

Do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę obecnie można składać dokumentację uproszczoną tzn. projekt budowlany i opisy techniczne plus plan zagospodarowania terenu z wymaganymi załącznikami.

Na tej podstawie można otrzymać pozwolenie na budowę. Należy jednak pamiętać, że do rozpoczęcia budowy projekt rozbudowy domu powinien zawierać szczegółowy projekt techniczny zawierający dokumentację konstrukcyjną, projekty wszystkich zaplanowanych instalacji plus ewentualne dodatkowe uzupełniania.

Uzyskanie pozwolenia na rozbudowę

Budowę domu można rozpocząć według Kodeksu Postępowania Administracyjnego, tuż po otrzymaniu pozwolenia na budowę w formie decyzji administracyjnej, która się uprawomocniła. Dysponując  pełnomocnictwem pracownia Mirage Studio zajmuje się relacjami z urzędami  na terenie całej Polski, uzyskujemy inne niezbędne dokumenty  w trakcie trwania postępowania. Poprzez to w szybki sposób wyjaśniamy ewentualne nieścisłości i wyjaśniamy rozwiązania formalne zawarte w dokumentacji projektowej.

Projekty wykonawcze i szczegółowe

Głównym celem wykonania projektu architektonicznego domu jest jego realizacja i budowa zgodnie z założeniami projektowymi. Dlatego bardzo istotne jest uzupełnienie projektu budowlanego o projekty szczegółowe i charakterystyczne detale.

Uzupełniony projekt rozbudowy domu jednorodzinnego o te elementy znacznie pomoże podczas realizacji poszczególnych faz budowy domu.  Konstrukcja budynku, detale i zestawienia materiałowe np. elementów więźby dachowej itp.. są niezwykle istotne.

Projekty dodatkowe, ogrodzenie, otoczenie, inne.

Dom jest nierozerwalnie zespolony z oczeniem zarówno tym najbliższym w obrębie granic działki oraz dalszym otoczeniem poza jej granicami. Zatem ważne jest odpowiednie zadbanie  także o tą przestrzeń, która jest kontynuacją architektury domu. Elementy małej architektury, ogrodzenie , forma ogrodu itp. to także elementy architektury, które tylko jako zestawione w całość tworzą wyważoną i dobrą kompozycję.

Z tego powodu już na etapie projektu koncepcyjnego elementy te są uwzględnione i wstępne określone. Na życzenie klienta projekt rozbudowy domu może być  rozbudowany o projekty dodatkowe, które bardzo pomagają podczas planowania kolejnych etapów budowy i nie ograniczają się tylko do wybudowania samego budynku.

Projekt aranżacji wnętrz domu

Budowa domu to nie tylko architektura z zewnątrz i układ pomieszczeń lecz także aranżacja wnętrz domu. Zaraz po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę domu wskazane jest uruchomienie prac na koncepcją wnętrz domu, który jest dużo bardziej szczegółowy od projektu budowlanego. Projekt wnętrz to to w pierwszej kolejności wizualizacji komputerowe pomieszczeń, na których widać materiały wykończeniowe, oprawy oświetleniowe oraz inne wyposażenie i przede wszystkim styl i klimat wnętrz.

Poza wizualną stroną projektu wnętrz domu opracowywany jest także projekt techniczny wnętrz, który jest niezbędny do realizacji. Projekt wnętrz domu w części technicznej zawiera komplet rysunków takich jak projekty posadzek, okładzin, planowanych zabudów meblowych, schodów, bardziej precyzyjny projekt instalacji elektrycznej, wod-kan itp.

Na potrzebny projektu technicznego wnętrz tworzony jest na bazie układu funkcjonalnego domu bardziej szczegółowy plan funkcjonalny uzupełniony kompletnym wyposażeniem, opisem i wymiarami.

Nadzór autorski architekta

Projekt rozbudowy domu jest doskonale znany przez architekta szczególnie w kontekście realizacji która jest kluczowa. Nikt tak nie zna projektu jak osoba, która go stworzyła. W związku z tym podczas prac budowlanych na życzenie klienta architekt może uczestniczyć w nadzorze autorskim w trakcie realizacji. Wtedy do obowiązków architekta należy weryfikacja zgodności wykonywanych prac z projektem budowlanym oraz ich jakość wykonania.

Do funkcji nadzoru autorskiego projektanta zalicza się także stała kontrola nad ewentualnymi zmianami w trakcie budowy i monitorowanie czy zmiany takie są istotne lub mniej ważne względem założeń projektu domu. Zakres nadzoru autorskiego jest określany od razu na umowie na wykonanie projektu domu lub w formie dodatkowego aneksu. Usługa może opłacana w formie płatności za wizytę, za okres miesięczny lub wliczona ryczałtem z góry.

Indywidualne projekty domów - nadzór autorski architekta

Ile kosztuje rozbudowa domu?

Koszt projektu przebudowy domu zależy przede wszystkim od skali planowanych zmian w istniejącym budynku. Im więcej modyfikacji zawiera projekt rozbudowy domu tym koszty będą wyższe i odwrotnie.  Istotne tutaj znaczenie to w jakiej technologii dom został wybudowany i ile lat temu. Ze względu na szerokie studium przypadku koszt opracowania adaptacji lub przebudowy domu jest szacowany najczęściej  przez architektów indywidualnie po wstępnej analizie konkretnego projektu i stawianych przez inwestora założeń. Drugim modelem wyceny jest kalkulacja bazująca na stawce za metr kwadratowy powierzchni rozbudowywanego domu.

Oferujemy niestandardowe projekty architektoniczne domów w różnych stylach architektonicznych i zróżnicowanym standardzie wykończenia.

Projektujemy domy  jako spersonalizowaną przestrzeń prywatną ściśle dopasowaną do rzeczywistych potrzeb klienta.

Uczestniczymy także na życzenie klienta w procesie realizacyjnym zapewniając nadzór autorski architekta. 

Autorska pracownia architektoniczna – nasze realizacje

Tworzymy indywidualne projekty domów, projekty przebudowy domów oraz projektu wnętrz mieszkań, projekty wnętrz domów. Chętnie podejmujemy wyzwania projektu niestandardowego projektu. 

Pozwolenia na rozbudowę domu rozbudowa

Rozbudowa domu bez pozwolenia jest także możliwa po spełnieniu kilku podstawowych warunków.  Aby wykonać i zrealizować projekt rozbudowy domu bez pozwolenia należy unikać  zmian zwiększających ogólną kubaturę budynku, czyli zmieniać obrys głównych ścian zewnętrznych w szczególności zwiększając ich obwód po obrysie.

Plan miejscowy lub warunki zabudowy

Także rozbudowa w górę domu niesie ze sobą obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Wynika to z regulacji prawnych dotyczących ładu urbanistycznego i  obowiązku dostosowania się do istniejącego planu warunków zabudowy. Wysokość całkowita domu, kształt dachu, ilość kondygnacji, długość elewacji, usytuowanie zabudowy na działce mają tutaj bardzo duże znaczenie.

Projekt przebudowy domu

Upraszczając planowane modyfikacje mogą dotyczyć zmian wewnątrz budynku, wymagana wprawdzie jest wtedy opinia konstruktora i mini projekt budowlany przez inżyniera budowlanego lub architekta,  aby mieć pewność,  że wszelkie zamierzone zmiany będą wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i bezpieczne.

Google

Zobacz co piszą o współpracy z nami klienci w Google

Kontakt

Potrzebujesz wyceny projektu domu lub usługi pokrewnej

Baza wiedzy pracownia projektowa

Projektowanie wnętrz – Aranżacja wnętrz domów – Projekty wnętrz mieszkań – Indywidualne projekty domów jednorodzinnych  – Przebudowy i rozbudowy domów jednorodzinnych – Adaptacje projektów domów jednorodzinnych – Wizualizacje komputerowe 3d

alt

Częste pytania Projektowanie wnętrz wiedza / sty 2023

Ile kosztuje projekt wnętrz?

Projekt rozbudowy domu to stała usługa pracowni, którą stale rozwijamy i optymalizujemy. Szczególne zależy nam na jakości tworzonej architektury, która współgra i delikatnie wpisuje się w otoczenie.

Zapewniamy także usługi indywidualnych projektów domów Tworzymy projekty domów o mniejszej i większej kubaturze w różnej stylistyce.

Poznaj nas, nasz proces kreatywny i projektowy. Zadzwoń 501 440 845, wyślij brief, napisz do nas maila na miragestudio@miragestudio.eu, aby otrzymać ofertę odnośnie Twojego projektu domu lub wykorzystaj formularz kontaktowy.

    Wybierz temat: